Waterveiligheid buitendijkse woon- en werkgebieden

Het buitendijkse gebied van Rotterdam kan bij hoge water­ standen onderlopen. Klimaatverandering en vooral lange termijn zeespiegelstijging in combinatie met hogere piekafvoeren van rivierwater kan de kans hierop vergroten. Een goede adaptatiestrategie moet ons hierop voorbereiden.

 • Herijk het uitgiftepeilenbeleid buitendijks wanneer de nieuwe klimaatscenario’s KNMI bekend zijn (2023).
 • Pas de buitendijkse gebieden tijdig en stapsgewijs aan, aan een stijgende zeespiegel. Maak hiervoor adaptatiestrategieën voor de buitendijkse woon-­ en werk gebieden (voor het havengebied is deze al gereed), waar al overstromingen plaatsvinden, waar nieuwbouw plaatsvindt en voor gebieden onder het gemeentelijk uitgiftepeil buitendijks.
 • Hanteer bij nieuwe ontwikkelingen buitendijks het uitgiftepeilenbeleid buitendijks, passend bij de levensduur van de ontwikkeling en de (nog te ontwikkelen) lange termijn adaptatiepaden voor nieuwe ontwikkelingen, passend bij de te verwachten levensduur. Hierbij worden opties en kosten voor lange termijn klimaatverandering en de bijbehorende adaptatie nu alvast meegenomen.
 • Maak een adaptatieplan voor bestaand vastgoed met te hoge overstromingskansen en actualiseer periodiek het hoogwaterprotocol.
 • Hou zoveel mogelijk verschillende adaptatiepaden voor zeespiegelstijging open, zodat de Maeslantkering niet vervroegd moet sluiten door niet­-adaptieve woningbouwontwikkelingen buitendijks.
 • Zorg voor bewustwording bij en communicatie naar bewoners en bedrijven over het risico op overstromingen buitendijks en biedt hen handvatten hoe zelf te handelen waar dat nodig is.
Waterveiligheid buitendijkse woon- en werkgebieden vergroten
Waterveiligheid buitendijkse woon- en werkgebieden vergroten

Klimaatthema

 • Focus: Overstromingsrisico (voorkomen schade, slachtoffers en het dicht zetten van lange termijn adaptatiepaden)
 • Hangt samen met bouwstenen: Klimaateisen nieuwbouw, bestaande blokken adapteren, aanpak klimaatongelijkheid, binnendijkse waterveiligheid, koele routes.

Urgentie

 • Urgent vanwege de grote buitendijkse ontwikkelopgave die nog onvoldoende rekening houdt met lange termijn zeespiegelstijging. Daarnaast moet op korte termijn worden ingezet op het voorkomen van schade bij overstromingen in de gebieden die nu al een substantieel overstromingsrisico kennen.

Focusgebied

 • Buitendijkse gebieden met een (toekomstig) substantieel overstromingsrisico en buitendijkse gebieden waar nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Start adaptatiestrategieën voor meest kwetsbare buitendijkse gebieden, zoals het Noordereiland, Kop van Feijenoord en omgeving Veerhaven. Integreer een adaptatiestrategie en uitvoering ervan in de planontwikkeling
 • Voor nieuwbouw gebieden als de Wijnhaven, Maashaven, M4H. Maak vervolgens adaptatiestrategiën voor alle buitendijkse gebieden onder eigen beleidsnorm van +3.60/3.90 NAP.

Acties

Initiëren (Big difference)

 • Herijken en borgen uitgiftepeilen beleid buitendijks
 • Uitvoeren van maatregelen in laagst liggende gebieden o.b.v. adaptatiestrategie door samenwerking metwaterschappen, gemeente, sociaal ondernemers en pandeigenaren met bijdrage Deltaprogramma/Rijk
 • Stimuleer en ondersteun om in het gebied, gekoppeld aan de ontwikkelingen, renovaties en herstructurering in een gebied een adaptatiestrategie te maken
 • Maak bij buitendijkse nieuwbouwontwikkelingen zoals Maashaven, M4H en Wijnhaven een adaptatiestrategie voor een heel gebied, eventueel met de ontwikkelaar/ initiatiefnemer
 • Regie voeren op buitendijkse adaptatiestrategieën, zodat deze door de gemeente of ontwikkelaar voor alle nieuw te ontwikkelen buitendijkse gebieden met reeds overlast en buitendijkse gebieden onder uitgiftepeilenbeleid worden gemaakt

Koppelen (opschalen)

 • Maak binnen de gemeente en met partners afspraken over het maken van de adaptatiestrategieën en ieders rol en verantwoordelijkheid hierin
 • Besteed het maken van adaptatiestrategieën uit en begeleid zelf de participatie en het proces
 • Integreer de uitvoering in lopende planprocessen

Sturingsinstrumenten (1.000×1)

 • Bouwvoorschriften
 • Veranker uitgiftepeilenbeleid buitendijks in het omgevingsplan, vuistregels stedenbouw, NVU’s en communiceer over aanpak en handreiking

Meer prioriteiten:

Waterplan Rose 2.0 Icon Right

Creëert robuuste groen-blauwe netwerken, met ruimte voor grootschalige oppervlaktewaterberging. Uitbreiden singelstructuur door toevoegen oppervlaktewater, bijvoorbeeld op plekken waar vroeger singels…

Koele verblijfsplekken in de buurt Icon Right

Zet in op het realiseren van koele, aantrekkelijke verblijfsplekken in de buurten, door bestaande openbare ruimte te vergroenen met schaduwrijke…

Koele routes en straten Icon Right

Zet in op koele wandel­ en fietsroutes op hoofdverbindingen en op de inrichting van woonstraten met meer bomen. Woonstraten zijn…

Hitteplan tijdens hittegolven Icon Right

Hitteplannen richten zich op zowel de aanpassing van de woonomgeving (gebouw en buitenruimte), als op de operationele verzorging en crisisbeheersing…

Adaptieve bedrijventerreinen Icon Right

Bedrijventerreinen zijn vaak erg warm en daarmee zorgen ze voor een temperatuurstijging voor de hele stad. Hoewel de verblijfskwaliteit op…

Adaptatie bestaande groenstructuren en gebieden Icon Right

Naast het bestaande vastgoed kunnen ook de bestaande parken, watergangen en de buitenruimte stapsgewijs steeds klimaatadaptiever worden. Zet in op…

Groen-blauwe rivieren, dijkparken, en regionaal landschap Icon Right

Zorgen dat er voldoende ruimte is voor de dijken en de uitloopgebieden, rivieren, dijken, regionaal groen en strand, met koele…

Binnendijkse waterveiligheid en evacuatie Icon Right

Rotterdam kan, zoals veel andere steden in Nederland, bij een dijkdoorbraak overstromen. De kans daarop is klein, maar de gevolgen…

Klimaateisen nieuwbouw Icon Right

Zet in op klimaateisen voor nieuwbouw en herontwikkeling, afgestemd op de verwachte levensduur van functies, dus na 2050, en borg…

Bestaande panden en tuinen adapteren Icon Right

Om Rotterdamse bestaande panden toekomstbestendig te maken en bestaande wijken vitaal te houden is het van belang klimaatadaptatie mee te…

Rotterdamse Stijl 2.0 klimaatadaptief Icon Right

Inzet op vergroenen van de openbare ruimte en betere sponswerking met ruimte voor infiltratie en berging van neerslag, tegengaan van…

Klimaatongelijkheid en kwetsbare groepen Icon Right

Voorkom klimaatongelijkheid in gebieden met veel private lage huurwoningen en in wijken met veel woningbouwcor­poratiebezit, door samen met corporaties in…

Integrale brede verduurzaming in de verdichtende stad Icon Right

De verschillende transitieopgaven (klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit, circulair en biodiversiteit) in een vroegtijdig stadium integreren. Zo kunnen de integrale oplossingsrichtingen, processen,…