Klimaat wijkkaarten

Rotterdam zal zich aan moeten passen aan een veranderend klimaat. Klimaatadaptatie vereist actie op verschillende niveaus: Stedelijk, wijk, buurt, straat of park en individuele woningen. De klimaat wijkkaarten maken inzichtelijk wat de lokale situatie is, waar opgaven liggen. De wijkkaarten tonen ook de mogelijkheden om aan te haken bij andere stedelijke opgaven en transities. Klimaatadaptatie vraagt om een brede blik, het actief zoeken naar mogelijkheden. WeerWoord Rotterdam beschrijft vijf uitvoeringssporen om deze koppelkansen te benutten.

De klimaat wijkkaarten van Rotterdam tonen de klimaatopgaven voor de zes thema’s: neerslag, overstroming, hitte, droogte, grondwater en bodemdaling. De situatie en opgaven verschillen sterk per wijk en per buurt, of zelfs per straat. Dat laten de kaarten mooi zien.

Het doel is om inzicht te geven in de oplossingsrichtingen en kansen in de aanpak van de belangrijkste effecten van klimaatverandering op de stad. De kaarten kunnen worden gebruikt om de kennis over en de mogelijke maatregelen voor klimaatadaptatie tussen professionals en belanghebbenden te ondersteunen. Waar staan we voor? Welk type maatregelen zijn mogelijk en waar hebben deze de meeste prioriteit en effect? Waar liggen de koppelkansen?

De belangrijkste koppelkansen op een rij: vijf uitvoeringssporen

UITVOERINGSSPOOR 1

Nieuw vastgoed klimaatadaptief ontwikkelen Verdichting centrum, A-Z, Zuid en alle te (her)ontwikkelen panden

UITVOERINGSSPOOR 2

Bestaand vastgoed klimaatadaptief renoveren en verduurzamen
Focuswijken NPRZ, focusgebieden herstructurering renovatie woningcorporaties, gemeentelijk vastgoed Rotterdam

UITVOERINGSSPOOR 3

Buitenruimte klimaatadaptief inrichten en beheren
Meerjaren waterbeheerplannen Waterschappen, Meerjarenplan beheer openbare ruimte/rioolvervanging gemeente R’dam, Rotterdamse Mobiliteitsaanpak, programma’s Rivieroevers, Biodiversiteit, Buitenruimte 20 ha groen en R’damse Stijl

UITVOERINGSSPOOR 4

Alle Rotterdammers in beweging om klimaat adaptief te handelen
Sociaal ondernemers netwerken in de wijk, Participatieprogramma’s Opzoomermee, Citylab010, Wijk aan Zet, initiatieven van Rotterdammers

UITVOERINGSSPOOR 5.

Stedelijke transities koppelen
Aardgasvrije wijken verbreden naar duurzame vitale wijken: koppelen transities klimaat, energie, biodiversiteit, circulariteit en mobiliteit.

Meer over de implementatie

Een uitwerking van implementatie- en koppelkansen en uitvoeringssporen leest u in de integrale versie van het Programmakader WeerWoord.

Een initiatief van