Prioriteiten

WeerWoord brengt focus aan in de aanpak van klimaatadaptatie in de komende jaren. Met deze klimaatprioriteiten geven we aan welke maatregelen het meeste effect hebben, welke klimaatopgaven het meest urgent zijn en waar de grootste kansen liggen om tot uitvoering te komen. Hierbij zoeken we kansen om op te trekken met andere opgaven en transities: de koppelkansen. Dus zowel de opgave zelf als de koppelkansen met andere projecten zijn bepalend.

De klimaatprioriteiten WeerWoord laten zien waar we nu en de komende jaren aan werken. Dat doen we met elkaar: de gemeente Rotterdam, de stedelijke klimaatpartners en mede-stadsmakers zoals projectontwikkelaars, sociaal ondernemers en inwoners.

De acties waarop WeerWoord kan sturen om de prioriteiten tot uitvoering te brengen zijn bij elke bouwsteen uitgewerkt in de blauwe actieschema’s. De acties variëren van het initiëren van klimaatadaptatieprojecten, het koppelen aan andere stedelijke projecten en het inrichten van sturingsinstrumenten.

Per prioriteit, in iedere bouwsteen, wordt een toelichting geven op de inhoud, hoe en waarom de bouwsteen urgent is, op welk gebied de focus ligt, voor welke klimaatthema’s de bouwsteen oplossingen biedt, welke stakeholder een belangrijke rol heeft en welke koppelkansen er zijn.

Prioriteiten:

Waterplan Rose 2.0

Creëert robuuste groen-blauwe netwerken, met ruimte voor grootschalige oppervlaktewaterberging. Uitbreiden singelstructuur door toevoegen oppervlaktewater, bijvoorbeeld op plekken waar vroeger singels…

Koele verblijfsplekken in de buurt

Zet in op het realiseren van koele, aantrekkelijke verblijfsplekken in de buurten, door bestaande openbare ruimte te vergroenen met schaduwrijke…

Koele routes en straten

Zet in op koele wandel­ en fietsroutes op hoofdverbindingen en op de inrichting van woonstraten met meer bomen. Woonstraten zijn…

Hitteplan tijdens hittegolven

Hitteplannen richten zich op zowel de aanpassing van de woonomgeving (gebouw en buitenruimte), als op de operationele verzorging en crisisbeheersing…

Adaptieve bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn vaak erg warm en daarmee zorgen ze voor een temperatuurstijging voor de hele stad. Hoewel de verblijfskwaliteit op…

Adaptatie bestaande groenstructuren en gebieden

Naast het bestaande vastgoed kunnen ook de bestaande parken, watergangen en de buitenruimte stapsgewijs steeds klimaatadaptiever worden. Zet in op…

Groen-blauwe rivieren, dijkparken, en regionaal landschap

Zorgen dat er voldoende ruimte is voor de dijken en de uitloopgebieden, rivieren, dijken, regionaal groen en strand, met koele…

Waterveiligheid buitendijkse woon- en werkgebieden

Het buitendijkse gebied van Rotterdam kan bij hoge water­ standen onderlopen. Klimaatverandering en vooral lange termijn zeespiegelstijging in combinatie met…

Binnendijkse waterveiligheid en evacuatie

Rotterdam kan, zoals veel andere steden in Nederland, bij een dijkdoorbraak overstromen. De kans daarop is klein, maar de gevolgen…

Klimaateisen nieuwbouw

Zet in op klimaateisen voor nieuwbouw en herontwikkeling, afgestemd op de verwachte levensduur van functies, dus na 2050, en borg…

Bestaande panden en tuinen adapteren

Om Rotterdamse bestaande panden toekomstbestendig te maken en bestaande wijken vitaal te houden is het van belang klimaatadaptatie mee te…

Rotterdamse Stijl 2.0 klimaatadaptief

Inzet op vergroenen van de openbare ruimte en betere sponswerking met ruimte voor infiltratie en berging van neerslag, tegengaan van…

Klimaatongelijkheid en kwetsbare groepen

Voorkom klimaatongelijkheid in gebieden met veel private lage huurwoningen en in wijken met veel woningbouwcor­poratiebezit, door samen met corporaties in…

Integrale brede verduurzaming in de verdichtende stad

De verschillende transitieopgaven (klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit, circulair en biodiversiteit) in een vroegtijdig stadium integreren. Zo kunnen de integrale oplossingsrichtingen, processen,…

Een initiatief van