Binnendijkse waterveiligheid en evacuatie

Rotterdam kan, zoals veel andere steden in Nederland, bij een dijkdoorbraak overstromen. De kans daarop is klein, maar de gevolgen kunnen groot zijn. Zet actief in op koppelkansen voor gevolgbeperking van overstromingen. Hou daarnaast voldoende ruimte beschikbaar voor het versterken van dijken.

 • Maak in samenwerking met de Veiligheidsregio een proactief nood- en evacuatieplan, en hou dit actueel.
 • Verken kansen en realiseer die voor integratie van shelterfuncties in nieuwbouw in gebieden met een grote overstromingsdiepte.
 • Aangepast bouwen in gebieden met een substantiële kans op diepe en snelle overstromingen.
 • Aangepast bouwen en inzet op gevolgbeperking bij vitale en kwetsbare infrastructuur, functies en voorzieningen.
 • Maak bewoners en bedrijven bewust van het risico op binnendijkse overstromingen en bied hen handvatten hoe zelf te handelen waar dat nodig is.
Verticaal evacueren en urgentie overstromingen
Verticaal evacueren en urgentie overstromingen

Klimaatthema

 • Focus: Overstroming (beperken van de gevolgen van overstromingen)
 • Hangt samen met bouwstenen: Klimaateisen nieuwbouw, bestaande blokken adapteren, aanpak klimaatongelijkheid, groen-blauwe corridors, buitendijkse waterveiligheid.

Urgentie

 • Nu opstellen van een noodplan en het in ontwikkelingen meenemen van gevolgbeperking (zoals shelters en zonering vitaal en kwetsbaar) en restrictief beleid voor gebouwde ontwikkelingen rond waterkeringen.

Focusgebied

 • Gebieden die diep en snel kunnen overstromen en vitale en kwetsbare functies in overstromingsgevoelige gebieden en prioriteringsgebieden dijkversterking.

Acties

Initiëren (Big difference)

 • Nood­ en evacuatieplan (net voor ramp, tijdens en na) voor heel Rotterdam samen met de Veiligheidsregio
 • Shelterplan voor iedere wijk met de Veiligheidsregio
 • Vitale en kwetsbare functies, infrastructuur en voorzieningen in beeld door gemeente samen met Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden

Koppelen (opschalen)

 • Meenemen in beheer en assetmanagement (vitaal en kwetsbaar)
 • Verdichtingslocaties A­Z, Centrum, Zuid
 • NPRZ
 • Beleid maatschappelijke voorzieningen
 • Uitvoering shelterplan gekoppeld aan ontwikkelingen of renovatie van vastgoed en buitenruimte op hoogte zoals Hofbogen

Sturingsinstrumenten (1.000×1)

 • Voorwaarden bij vergunningen
 • Opnemen in Nieuw Vastgoed klimaatadaptief
 • Opnemen in renovatie woningbouwcorporaties
 • Aanpassing gemeentelijke kwetsbare en vitale voorzieningen
 • Richtlijn communiceren met maatschappelijke instellingen zoals ziekenhuizen, Stedin, Evides, Eneco, IT-serverbedrijven
 • Inpassingsvraagstuk tussen ruimte voor dijken en gebiedsontwikkeling

Meer prioriteiten:

Waterplan Rose 2.0 Icon Right

Creëert robuuste groen-blauwe netwerken, met ruimte voor grootschalige oppervlaktewaterberging. Uitbreiden singelstructuur door toevoegen oppervlaktewater, bijvoorbeeld op plekken waar vroeger singels…

Koele verblijfsplekken in de buurt Icon Right

Zet in op het realiseren van koele, aantrekkelijke verblijfsplekken in de buurten, door bestaande openbare ruimte te vergroenen met schaduwrijke…

Koele routes en straten Icon Right

Zet in op koele wandel­ en fietsroutes op hoofdverbindingen en op de inrichting van woonstraten met meer bomen. Woonstraten zijn…

Hitteplan tijdens hittegolven Icon Right

Hitteplannen richten zich op zowel de aanpassing van de woonomgeving (gebouw en buitenruimte), als op de operationele verzorging en crisisbeheersing…

Adaptieve bedrijventerreinen Icon Right

Bedrijventerreinen zijn vaak erg warm en daarmee zorgen ze voor een temperatuurstijging voor de hele stad. Hoewel de verblijfskwaliteit op…

Adaptatie bestaande groenstructuren en gebieden Icon Right

Naast het bestaande vastgoed kunnen ook de bestaande parken, watergangen en de buitenruimte stapsgewijs steeds klimaatadaptiever worden. Zet in op…

Groen-blauwe rivieren, dijkparken, en regionaal landschap Icon Right

Zorgen dat er voldoende ruimte is voor de dijken en de uitloopgebieden, rivieren, dijken, regionaal groen en strand, met koele…

Waterveiligheid buitendijkse woon- en werkgebieden Icon Right

Het buitendijkse gebied van Rotterdam kan bij hoge water­ standen onderlopen. Klimaatverandering en vooral lange termijn zeespiegelstijging in combinatie met…

Klimaateisen nieuwbouw Icon Right

Zet in op klimaateisen voor nieuwbouw en herontwikkeling, afgestemd op de verwachte levensduur van functies, dus na 2050, en borg…

Bestaande panden en tuinen adapteren Icon Right

Om Rotterdamse bestaande panden toekomstbestendig te maken en bestaande wijken vitaal te houden is het van belang klimaatadaptatie mee te…

Rotterdamse Stijl 2.0 klimaatadaptief Icon Right

Inzet op vergroenen van de openbare ruimte en betere sponswerking met ruimte voor infiltratie en berging van neerslag, tegengaan van…

Klimaatongelijkheid en kwetsbare groepen Icon Right

Voorkom klimaatongelijkheid in gebieden met veel private lage huurwoningen en in wijken met veel woningbouwcor­poratiebezit, door samen met corporaties in…

Integrale brede verduurzaming in de verdichtende stad Icon Right

De verschillende transitieopgaven (klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit, circulair en biodiversiteit) in een vroegtijdig stadium integreren. Zo kunnen de integrale oplossingsrichtingen, processen,…