Rotterdamse Stijl 2.0 klimaatadaptief

Inzet op vergroenen van de openbare ruimte en betere sponswerking met ruimte voor infiltratie en berging van neerslag, tegengaan van hittestress, aanpassen op grondwateroverlast en voorkomen van droogteproblemen bij beplanting en waterkwaliteit.

A

Heroverwegen bepaalde karakteristieken van straten en openbare ruimtes per stedelijke typologie, op basis van water­ en bodemsysteem. Bijvoorbeeld:

 • Nieuwe waterrijke wijken in diepe droogmakerijen
 • Moerasrijke diepe droogmakerijen
 • Uitbreiding singels en lokale waterbergingen in oude stadswijken en centrum
 • Moerasrijke tuinsteden.

B

In de richtlijnen/ toolbox voor de inrichting van de buitenruimte inzetten op klimaatadaptatie:

 • Materiaalgebruik (geen hitte­absorptie, permeabel)
 • Beplanting (schaduwrijk en robuust voor hitte, natte periodes of droogte)
 • Vergroenen (regenwaterinfiltratie, verdamping)
 • Creëren schaduwrijke plekken
 • Ruimte voor water en wateropvang
 • Oplossingen, afkoppeling regenpijpen bewoners en link met openbare ruimte.
Klimaatadaptieve buitenruimte
Klimaatadaptieve buitenruimte

Klimaatthema

 • Focus: Neerslag (beperken regenwateroverlast openbare ruimte), Hitte (creëren meer schaduwrijke, groene en koele plekken) en Droogte (klimaat robuuste beplanting en verbeteren waterkwaliteit)
 • Werkt ook voor: Grondwater
 • Hangt samen met bouwstenen: Klimaatadaptieve bedrijventerreinen, plan Rose 2.0, opstellen hitteplan, aanpak klimaatongelijkheid.

Urgentie

 • Het aanpassen van de Rotterdamse Stijl is urgent, zodra dit gebeurd is kan worden gekoppeld aan uitvoeringsprojecten.

Focusgebied

 • Hele stad, met focus op verharde stadswijken en centrum (gebieden met regenwateroverlast en infiltratiepotentie en warme gebieden hebben prioriteit).

Acties

Initiëren (Big difference)

 • Meenemen ontwerpprincipes van klimaatadaptatie bij wijkaanpak en aanpak openbare ruimte

Koppelen (opschalen)

 • Meegeven ontwerpprincipes klimaatadaptatie in participatieprojecten
 • Meegeven ontwerpprincipes klimaatadaptatie bij integrale aanpak riool, waterleidingen en aardgasvrij
 • Klimaatadaptatie integreren in strategische, tactische en operationele plannen, bijvoorbeeld via SPOR (strategische planning openbare ruimte)
 • Klimaatadaptatie opnemen in alle meerjaren beheerplannen SB, vervangingsinvesteringstraject assetmanagement SB, beheer, SB rioolvervangingsprogramma SB, herinrichting buitenruimte SO, NPRZ, Gebiedsontwikkeling SO, MO participatietrajecten

Sturingsinstrumenten (1.000×1)

 • Klimaatadaptatie (Hitte, Neerslag, Grondwater, Droogte) meenemen binnen inrichtingsprincipes openbare ruimte Rotterdamse Stijl (en klimaat robuuste vegetatie)
 • Actualisatie karakteristieken straten en openbare ruimte Rotterdamse Stijl (passend bij bodem/water)
 • Update Rotterdamse Stijl

Meer prioriteiten:

Waterplan Rose 2.0 Icon Right

Creëert robuuste groen-blauwe netwerken, met ruimte voor grootschalige oppervlaktewaterberging. Uitbreiden singelstructuur door toevoegen oppervlaktewater, bijvoorbeeld op plekken waar vroeger singels…

Koele verblijfsplekken in de buurt Icon Right

Zet in op het realiseren van koele, aantrekkelijke verblijfsplekken in de buurten, door bestaande openbare ruimte te vergroenen met schaduwrijke…

Koele routes en straten Icon Right

Zet in op koele wandel­ en fietsroutes op hoofdverbindingen en op de inrichting van woonstraten met meer bomen. Woonstraten zijn…

Hitteplan tijdens hittegolven Icon Right

Hitteplannen richten zich op zowel de aanpassing van de woonomgeving (gebouw en buitenruimte), als op de operationele verzorging en crisisbeheersing…

Adaptieve bedrijventerreinen Icon Right

Bedrijventerreinen zijn vaak erg warm en daarmee zorgen ze voor een temperatuurstijging voor de hele stad. Hoewel de verblijfskwaliteit op…

Adaptatie bestaande groenstructuren en gebieden Icon Right

Naast het bestaande vastgoed kunnen ook de bestaande parken, watergangen en de buitenruimte stapsgewijs steeds klimaatadaptiever worden. Zet in op…

Groen-blauwe rivieren, dijkparken, en regionaal landschap Icon Right

Zorgen dat er voldoende ruimte is voor de dijken en de uitloopgebieden, rivieren, dijken, regionaal groen en strand, met koele…

Waterveiligheid buitendijkse woon- en werkgebieden Icon Right

Het buitendijkse gebied van Rotterdam kan bij hoge water­ standen onderlopen. Klimaatverandering en vooral lange termijn zeespiegelstijging in combinatie met…

Binnendijkse waterveiligheid en evacuatie Icon Right

Rotterdam kan, zoals veel andere steden in Nederland, bij een dijkdoorbraak overstromen. De kans daarop is klein, maar de gevolgen…

Klimaateisen nieuwbouw Icon Right

Zet in op klimaateisen voor nieuwbouw en herontwikkeling, afgestemd op de verwachte levensduur van functies, dus na 2050, en borg…

Bestaande panden en tuinen adapteren Icon Right

Om Rotterdamse bestaande panden toekomstbestendig te maken en bestaande wijken vitaal te houden is het van belang klimaatadaptatie mee te…

Klimaatongelijkheid en kwetsbare groepen Icon Right

Voorkom klimaatongelijkheid in gebieden met veel private lage huurwoningen en in wijken met veel woningbouwcor­poratiebezit, door samen met corporaties in…

Integrale brede verduurzaming in de verdichtende stad Icon Right

De verschillende transitieopgaven (klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit, circulair en biodiversiteit) in een vroegtijdig stadium integreren. Zo kunnen de integrale oplossingsrichtingen, processen,…