Koele routes en straten

Zet in op koele wandel­ en fietsroutes op hoofdverbindingen en op de inrichting van woonstraten met meer bomen.

 • Woonstraten zijn koel (en daarmee ook de woningen) door veel meer bomen te plaatsen, minstens de zijde zonder slagschaduw van panden wordt koeler ingericht.
 • Fietspaden op hoofdroutes zijn koel, net als wachtplekken voor stoplichten van drukke kruisingen.
 • OV-haltes en P+R plekken zijn koel, zeker die met lange wachttijden.
 • Parkeervakken worden heringericht met extra boom­ en plantvakken.
 • Koele routes naar het buitengebied en naar koele plekken en prioritaire functies.
 • Hoofdwandelroutes en wijkcentra zijn koel.
 • Meer schaduw en verdamping creëren door meer groen en grotere bomen toe te passen in de stad. Op een kortere afstand onderling, met betere groeiomstandigheden en hydrologie waardoor de bomen groter en ouder worden.

Klimaatthema

 • Focus: Hitte (creëren van koele routes)
 • Werkt ook voor: Neerslag en Droogte (sponswerking van de stad wordt vergroot)
 • Hangt samen met bouwstenen: Rotterdamse stijl 2.0 (zorg voor klimaat robuuste beplanting), plan Rose 2.0, opstellen hitteplan, vergroten sponswerking stad, creëren koele plekken, groen-blauwe corridors, groot onderhoud groen.

Urgentie

 • Urgentie: Opgave in de stad, vooral oude stadswijken en het centrum is groot en urgent.
 • Bomen hebben tijd nodig om te groeien; begin nu met het aanleggen van koelere routes

Focusgebied

Warme hoofd fiets­ en wandelroutes en wachtplekken OV of stoplichten (de warme stadwijken en centrum hebben prioriteit, net als de hoofdwandelroutes en routes naar het buitengebied).

Acties

Initiëren (Big difference)

 • Belangrijkste koele routes in kaart brengen
 • Richtlijn voor koel inrichten

Koppelen (opschalen)

 • Waar mogelijk nieuwe koele routes realiseren die aansluiten op de belangrijkste koele hoofdroutes

Sturingsinstrumenten (1.000×1)

 • Belangrijkste koele hoofdroutes en richtlijn opnemen in Rotterdamse Stijl, RMA, programma Rivieroevers, programma biodiversiteit en Beleid en inrichting recreatief buitengebied
 • Opnemen koele routes en richtlijn in Rotterdamse Stijl
 • Opnemen koele routes en richtlijn in aanpak RMA en Rotterdam Loopt
 • Organiseren van een hoger beheerbudget voor meer groen

Meer prioriteiten:

Waterplan Rose 2.0 Icon Right

Creëert robuuste groen-blauwe netwerken, met ruimte voor grootschalige oppervlaktewaterberging. Uitbreiden singelstructuur door toevoegen oppervlaktewater, bijvoorbeeld op plekken waar vroeger singels…

Koele verblijfsplekken in de buurt Icon Right

Zet in op het realiseren van koele, aantrekkelijke verblijfsplekken in de buurten, door bestaande openbare ruimte te vergroenen met schaduwrijke…

Hitteplan tijdens hittegolven Icon Right

Hitteplannen richten zich op zowel de aanpassing van de woonomgeving (gebouw en buitenruimte), als op de operationele verzorging en crisisbeheersing…

Adaptieve bedrijventerreinen Icon Right

Bedrijventerreinen zijn vaak erg warm en daarmee zorgen ze voor een temperatuurstijging voor de hele stad. Hoewel de verblijfskwaliteit op…

Adaptatie bestaande groenstructuren en gebieden Icon Right

Naast het bestaande vastgoed kunnen ook de bestaande parken, watergangen en de buitenruimte stapsgewijs steeds klimaatadaptiever worden. Zet in op…

Groen-blauwe rivieren, dijkparken, en regionaal landschap Icon Right

Zorgen dat er voldoende ruimte is voor de dijken en de uitloopgebieden, rivieren, dijken, regionaal groen en strand, met koele…

Waterveiligheid buitendijkse woon- en werkgebieden Icon Right

Het buitendijkse gebied van Rotterdam kan bij hoge water­ standen onderlopen. Klimaatverandering en vooral lange termijn zeespiegelstijging in combinatie met…

Binnendijkse waterveiligheid en evacuatie Icon Right

Rotterdam kan, zoals veel andere steden in Nederland, bij een dijkdoorbraak overstromen. De kans daarop is klein, maar de gevolgen…

Klimaateisen nieuwbouw Icon Right

Zet in op klimaateisen voor nieuwbouw en herontwikkeling, afgestemd op de verwachte levensduur van functies, dus na 2050, en borg…

Bestaande panden en tuinen adapteren Icon Right

Om Rotterdamse bestaande panden toekomstbestendig te maken en bestaande wijken vitaal te houden is het van belang klimaatadaptatie mee te…

Rotterdamse Stijl 2.0 klimaatadaptief Icon Right

Inzet op vergroenen van de openbare ruimte en betere sponswerking met ruimte voor infiltratie en berging van neerslag, tegengaan van…

Klimaatongelijkheid en kwetsbare groepen Icon Right

Voorkom klimaatongelijkheid in gebieden met veel private lage huurwoningen en in wijken met veel woningbouwcor­poratiebezit, door samen met corporaties in…

Integrale brede verduurzaming in de verdichtende stad Icon Right

De verschillende transitieopgaven (klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit, circulair en biodiversiteit) in een vroegtijdig stadium integreren. Zo kunnen de integrale oplossingsrichtingen, processen,…