Hitteplan tijdens hittegolven

Hitteplannen richten zich op zowel de aanpassing van de woonomgeving (gebouw en buitenruimte), als op de operationele verzorging en crisisbeheersing voor ouderen, zieken, kinderen en andere kwetsbaren.

 • Maak hitteplannen voor kwetsbare groepen, inclusief een crisisplan en operationele verzorging van ouderen, zieken en kinderen.
 • Maak een hitteplan voor vitale en kwetsbare functies.
 • Maak een hitteplan met tijdelijke verkoelende maatregelen bij langdurige hittegolven in de stad. Denk aan sprinklers, gratis boottochtjes, verplaatsbare bankjes in park onder bomen, het uitdelen van drinkwater uitdelen.
 • Beperk de nachtelijk geluidsoverlast in woonblokken.
Nachttemperaturen en geluidsoverlast
Nachttemperaturen en geluidsoverlast

Klimaatthema

 • Focus: Hitte (voorkomen gezondheidsrisico’s, verlies productiviteit of uitvallen vitale functies door hitte)
 • Hangt samen met bouwstenen: Adaptieve bedrijventerreinen, Rotterdamse stijl 2.0, koele plekken, koele routes, groen-blauwe corridors, eisen nieuwbouw, bestaande woonblokken adapteren, aanpak klimaatongelijkheid.

Urgentie

 • Urgentie: Begin nu met het ontwikkelen van dit instrument zodat het in hete zomers kan worden ingezet

Focusgebied

 • Heel Rotterdam met de focus op verharde stadswijken en centrum, vitale functies en kwetsbare groepen.

Acties

Initiëren (Big difference)

 • De GGD maakt Hitteplan Rotterdam met Landelijk Hitteplan als richtlijn. Rotterdams WeerWoord adviseert, faciliteer en geeft input over fysieke openbare leefomgeving
 • GGD voert regie op de uitvoering van het hitteplan samen met andere gemeentelijke partijen, maatschappelijke instellingen en de veiligheidsregio
 • GGD maakt richtlijn voor operationeel hitteplan
 • Maatschappelijke partijen (ouderenzorgcentra, schoolbesturen, zorginstellingen) maken hun eigen hitteplan
 • Campagnes en gedragsadvies voor alle Rotterdammers
 • Uitvoeren van tijdelijke koeltemaatregelen tijdens hittegolven in de buitenruimte, zoals sprinklers, verplaatsbare tuinstoelen, bootje varen en schaduwdoeken

Koppelen (opschalen)

 • Koppelen met langer thuis

Sturingsinstrumenten (1.000×1)

 • Opnemen in zorgplannen voor ouderen, scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen
 • Communicatie Koele Plekken kaart (campagne, app, website): ‘Waar kan ik leuke koele plekken vinden en wat is er te doen?’

Meer prioriteiten:

Waterplan Rose 2.0 Icon Right

Creëert robuuste groen-blauwe netwerken, met ruimte voor grootschalige oppervlaktewaterberging. Uitbreiden singelstructuur door toevoegen oppervlaktewater, bijvoorbeeld op plekken waar vroeger singels…

Koele verblijfsplekken in de buurt Icon Right

Zet in op het realiseren van koele, aantrekkelijke verblijfsplekken in de buurten, door bestaande openbare ruimte te vergroenen met schaduwrijke…

Koele routes en straten Icon Right

Zet in op koele wandel­ en fietsroutes op hoofdverbindingen en op de inrichting van woonstraten met meer bomen. Woonstraten zijn…

Adaptieve bedrijventerreinen Icon Right

Bedrijventerreinen zijn vaak erg warm en daarmee zorgen ze voor een temperatuurstijging voor de hele stad. Hoewel de verblijfskwaliteit op…

Adaptatie bestaande groenstructuren en gebieden Icon Right

Naast het bestaande vastgoed kunnen ook de bestaande parken, watergangen en de buitenruimte stapsgewijs steeds klimaatadaptiever worden. Zet in op…

Groen-blauwe rivieren, dijkparken, en regionaal landschap Icon Right

Zorgen dat er voldoende ruimte is voor de dijken en de uitloopgebieden, rivieren, dijken, regionaal groen en strand, met koele…

Waterveiligheid buitendijkse woon- en werkgebieden Icon Right

Het buitendijkse gebied van Rotterdam kan bij hoge water­ standen onderlopen. Klimaatverandering en vooral lange termijn zeespiegelstijging in combinatie met…

Binnendijkse waterveiligheid en evacuatie Icon Right

Rotterdam kan, zoals veel andere steden in Nederland, bij een dijkdoorbraak overstromen. De kans daarop is klein, maar de gevolgen…

Klimaateisen nieuwbouw Icon Right

Zet in op klimaateisen voor nieuwbouw en herontwikkeling, afgestemd op de verwachte levensduur van functies, dus na 2050, en borg…

Bestaande panden en tuinen adapteren Icon Right

Om Rotterdamse bestaande panden toekomstbestendig te maken en bestaande wijken vitaal te houden is het van belang klimaatadaptatie mee te…

Rotterdamse Stijl 2.0 klimaatadaptief Icon Right

Inzet op vergroenen van de openbare ruimte en betere sponswerking met ruimte voor infiltratie en berging van neerslag, tegengaan van…

Klimaatongelijkheid en kwetsbare groepen Icon Right

Voorkom klimaatongelijkheid in gebieden met veel private lage huurwoningen en in wijken met veel woningbouwcor­poratiebezit, door samen met corporaties in…

Integrale brede verduurzaming in de verdichtende stad Icon Right

De verschillende transitieopgaven (klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit, circulair en biodiversiteit) in een vroegtijdig stadium integreren. Zo kunnen de integrale oplossingsrichtingen, processen,…