Integrale brede verduurzaming in de verdichtende stad

De verschillende transitieopgaven (klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit, circulair en biodiversiteit) in een vroegtijdig stadium integreren. Zo kunnen de integrale oplossingsrichtingen, processen, budgetten en communicatie elkaar versterken in plaats van beconcurreren.

Verschillende opgaven azen op vrijkomende of beschikbare ruimte; de ruimte die bijvoorbeeld vrij komt door de mobiliteitstransitie (deelauto’s, meer ruimte bij 30 km) kan worden ingezet voor verschillende opgaven zoals woningbouw, klimaat, ecologie, energietransitie. Het is essentieel hierbij weloverwogen afwegingen te maken.

 • Maak integrale strategieën op gebieds­-, wijk­- en stadsniveau, waarbij gebruiksfuncties mede op basis van geschiktheid van de ondergrond worden gepositioneerd.
 • Maak een goede zonering voor de ondergrond, want ook daar is het druk (warmtenetten, waterleidingen, boomwortels). Verken ook innovaties.
 • Reserveer voldoende ruimte voor toekomstige klimaatadaptatie, zeker in de dichtbebouwde gebieden waar ruimte schaars is. Voldoende ruimte rond de waterkeringen is daarbij een bijzonder aandachtspunt.

Klimaatthema

 • Focus: Alle klimaatthema’s
 • Hangt samen met bouwstenen: Plan Rose 2.0, Klimaateisen nieuwbouw, bestaande blokken adapteren, aanpak klimaatongelijkheid, binnendijkse en buitendijkse waterveiligheid, groen-blauwe corridors, koele plekken en koele routes.

Urgentie

 • Urgentie: Nu beginnen met hier op inzetten zodat de verschillende transitieopgaven in een vroegtijdig stadium, zowel strategisch als tactisch worden geïntegreerd. Oplossingsrichtingen, processen, budgetten en communicatie kunnen worden gekoppeld.

Focusgebied

 • De gebieden waar de buitenruimte heringericht wordt zoals verdichtingslocaties, centrum, A­Z, Zuid, RMA
 • Aardgasvrije wijken, met extra prioriteit voor gebieden met een hoge dichtheid en veel verharding.

De verschillende transitieopgaven dienen in een vroegtijdig stadium, zowel strategisch als tactisch, te worden geïntegreerd.

Acties

Initiëren (Big difference)

 • Agenderen van de noodzaak voor strategievorming bij omgevingsvisies en programma’s
 • Gebiedsontwikkeling, update Rotterdamse Stijl, ondergrond
 • Input leveren aan klimaatadaptatie in strategieën

Koppelen (opschalen)

 • Verdichtingslocaties Omgevingsvisie
 • RMA centrum
 • Vitale duurzame, aardgasvrije wijken
 • Gebiedsstrategieën, gebiedsontwikkeling

Sturingsinstrumenten (1.000×1)

 • Grondbeleid voor stedelijke transities klimaat, energie, circulair, biodiversiteit naast bestaande kabels en leidingen
 • Gebiedsstrategieën voor integrale aanpak
 • Planningstool SPOR voor gelijktijdige uitvoering
 • Update Rotterdamse Stijl

Meer prioriteiten:

Waterplan Rose 2.0 Icon Right

Creëert robuuste groen-blauwe netwerken, met ruimte voor grootschalige oppervlaktewaterberging. Uitbreiden singelstructuur door toevoegen oppervlaktewater, bijvoorbeeld op plekken waar vroeger singels…

Koele verblijfsplekken in de buurt Icon Right

Zet in op het realiseren van koele, aantrekkelijke verblijfsplekken in de buurten, door bestaande openbare ruimte te vergroenen met schaduwrijke…

Koele routes en straten Icon Right

Zet in op koele wandel­ en fietsroutes op hoofdverbindingen en op de inrichting van woonstraten met meer bomen. Woonstraten zijn…

Hitteplan tijdens hittegolven Icon Right

Hitteplannen richten zich op zowel de aanpassing van de woonomgeving (gebouw en buitenruimte), als op de operationele verzorging en crisisbeheersing…

Adaptieve bedrijventerreinen Icon Right

Bedrijventerreinen zijn vaak erg warm en daarmee zorgen ze voor een temperatuurstijging voor de hele stad. Hoewel de verblijfskwaliteit op…

Adaptatie bestaande groenstructuren en gebieden Icon Right

Naast het bestaande vastgoed kunnen ook de bestaande parken, watergangen en de buitenruimte stapsgewijs steeds klimaatadaptiever worden. Zet in op…

Groen-blauwe rivieren, dijkparken, en regionaal landschap Icon Right

Zorgen dat er voldoende ruimte is voor de dijken en de uitloopgebieden, rivieren, dijken, regionaal groen en strand, met koele…

Waterveiligheid buitendijkse woon- en werkgebieden Icon Right

Het buitendijkse gebied van Rotterdam kan bij hoge water­ standen onderlopen. Klimaatverandering en vooral lange termijn zeespiegelstijging in combinatie met…

Binnendijkse waterveiligheid en evacuatie Icon Right

Rotterdam kan, zoals veel andere steden in Nederland, bij een dijkdoorbraak overstromen. De kans daarop is klein, maar de gevolgen…

Klimaateisen nieuwbouw Icon Right

Zet in op klimaateisen voor nieuwbouw en herontwikkeling, afgestemd op de verwachte levensduur van functies, dus na 2050, en borg…

Bestaande panden en tuinen adapteren Icon Right

Om Rotterdamse bestaande panden toekomstbestendig te maken en bestaande wijken vitaal te houden is het van belang klimaatadaptatie mee te…

Rotterdamse Stijl 2.0 klimaatadaptief Icon Right

Inzet op vergroenen van de openbare ruimte en betere sponswerking met ruimte voor infiltratie en berging van neerslag, tegengaan van…

Klimaatongelijkheid en kwetsbare groepen Icon Right

Voorkom klimaatongelijkheid in gebieden met veel private lage huurwoningen en in wijken met veel woningbouwcor­poratiebezit, door samen met corporaties in…