Waterplan Rose 2.0

Creëert robuuste groen-blauwe netwerken, met ruimte voor grootschalige oppervlaktewaterberging.

 • Uitbreiden singelstructuur door toevoegen oppervlaktewater, bijvoorbeeld op plekken waar vroeger singels lagen.
 • Verbreden bestaande waterstructuren en vergroten bergingscapaciteit, bijvoorbeeld trappen of oeverparken die kunnen onderlopen bij hogere waterstanden.
 • Verdiepte pleinen of parken langs singels waar water tijdens hevige neerslag (onder de weg door) kan worden ingelaten als noodberging.
 • Nieuwe lokale bergingscapaciteit om het totale systeem te ontlasten, bijvoorbeeld in waterpleinen, wadi’s, moerasachtige parken en vijvers in binnentuinen.
 • Aanleg grootschalige ‘gebouwde’ bergingscapaciteit gecombineerd met parkeergarages, sportvelden en gebouwen met maatschappelijke voorzieningen.
 • Benutten infiltratiecapaciteit van de ondergrond, door radicale vergroening en afkoppeling en afwatering hierop.
 • Uitvoeren gescheiden rioleringsstelsel, met afkoppeling.
 • Omgeving-vertraagd afvoeren en afwatering.
 • Groen-blauwe verbindingen realiseren in de stad en naar ommeland (link met koele routes), waarbij wordt ingezet op verbetering van de biodiversiteit, zoals natuurlijke oevers en meer opgaande beplanting.
Waterplan Rose 2.0
Waterplan Rose 2.0

Klimaatthema

 • Focus: Neerslag (voorkomen wateroverlast openbare ruimte door het creëren van extra oppervlaktewaterberging)
 • Daarnaast: Hitte (creëren meer schaduwrijke, groene en koele plekken) en Droogte (klimaat robuuste beplanting, infiltratie en verbeteren waterkwaliteit)
 • Hangt samen met bouwstenen: creëren koele plekken, groen-blauwe corridors, verbeteren opstellen hitteplan, aanpak klimaatongelijkheid.

Urgentie

 • Opgave voor oppervlaktewaterberging haalt in verschillende wijken de huidige doelstelling van het Nationaal Bestuursakkoord Water niet, waardoor er onvoldoende berging en afvoercapaciteit is. Deze wijken hebben prioriteit, net als de wijken waar veel wateroverlast op straat is. Zie de figuur hieronder.

Focusgebied

 • Prioriteit voor het uitbreiden van bestaande singels in verharde stadswijken, het centrum en gebieden met een wateropgave (vanuit oppervlaktewater en bergingstekort door neerslag). De boezemwatergangen hebben prioriteit vanwege hun slechte waterkwaliteit.

Acties

Initiëren (Big difference)

 • Gericht plan voor gebieden met een wateropgave (oppervlaktewater en berging) en kansen voor blauw-groen
 • Uitvoeren lokale regenwateropvang inclusief hergebruik water, waaronder irrigatie, ten behoeve van droogte
 • Investeringsstrategie wateropgave (Rioolheffing, Waterschap, gemeente, koppelen)

Koppelen (opschalen)

 • Koppeling met uitvoeringsgprogramma ‘van Buis naar Buitenruimte’, verbreden van gescheiden rioolvervanging naar brede wateropgave
 • Koppeling met vergroening en biodiversiteit
 • Stadsprojecten optimaliseren
 • Opnemen in ruimtelijke uitwerkingen Omgevingsvisie Centrum, A_Z en Zuid
 • Opnemen in Programma Buitenruimte NPRZ
 • Opnemen in gebiedsgerichte vervangingsinvestering assets/ meerjaren onderhoudsplannen per gebied Stadsbeheer
 • Koppelen met plannen Wijk aan Zet

Sturingsinstrumenten (1.000×1)

 • Inrichten van gezamenlijke programmatische uitvoering gebiedsgerichte waterplannen door gemeente/ waterschappen als vervolg op Bestuursakkoord Water & Klimaat
 • Opnemen in Rotterdamse Stijl

Meer prioriteiten:

Koele verblijfsplekken in de buurt Icon Right

Zet in op het realiseren van koele, aantrekkelijke verblijfsplekken in de buurten, door bestaande openbare ruimte te vergroenen met schaduwrijke…

Koele routes en straten Icon Right

Zet in op koele wandel­ en fietsroutes op hoofdverbindingen en op de inrichting van woonstraten met meer bomen. Woonstraten zijn…

Hitteplan tijdens hittegolven Icon Right

Hitteplannen richten zich op zowel de aanpassing van de woonomgeving (gebouw en buitenruimte), als op de operationele verzorging en crisisbeheersing…

Adaptieve bedrijventerreinen Icon Right

Bedrijventerreinen zijn vaak erg warm en daarmee zorgen ze voor een temperatuurstijging voor de hele stad. Hoewel de verblijfskwaliteit op…

Adaptatie bestaande groenstructuren en gebieden Icon Right

Naast het bestaande vastgoed kunnen ook de bestaande parken, watergangen en de buitenruimte stapsgewijs steeds klimaatadaptiever worden. Zet in op…

Groen-blauwe rivieren, dijkparken, en regionaal landschap Icon Right

Zorgen dat er voldoende ruimte is voor de dijken en de uitloopgebieden, rivieren, dijken, regionaal groen en strand, met koele…

Waterveiligheid buitendijkse woon- en werkgebieden Icon Right

Het buitendijkse gebied van Rotterdam kan bij hoge water­ standen onderlopen. Klimaatverandering en vooral lange termijn zeespiegelstijging in combinatie met…

Binnendijkse waterveiligheid en evacuatie Icon Right

Rotterdam kan, zoals veel andere steden in Nederland, bij een dijkdoorbraak overstromen. De kans daarop is klein, maar de gevolgen…

Klimaateisen nieuwbouw Icon Right

Zet in op klimaateisen voor nieuwbouw en herontwikkeling, afgestemd op de verwachte levensduur van functies, dus na 2050, en borg…

Bestaande panden en tuinen adapteren Icon Right

Om Rotterdamse bestaande panden toekomstbestendig te maken en bestaande wijken vitaal te houden is het van belang klimaatadaptatie mee te…

Rotterdamse Stijl 2.0 klimaatadaptief Icon Right

Inzet op vergroenen van de openbare ruimte en betere sponswerking met ruimte voor infiltratie en berging van neerslag, tegengaan van…

Klimaatongelijkheid en kwetsbare groepen Icon Right

Voorkom klimaatongelijkheid in gebieden met veel private lage huurwoningen en in wijken met veel woningbouwcor­poratiebezit, door samen met corporaties in…

Integrale brede verduurzaming in de verdichtende stad Icon Right

De verschillende transitieopgaven (klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit, circulair en biodiversiteit) in een vroegtijdig stadium integreren. Zo kunnen de integrale oplossingsrichtingen, processen,…