Adaptieve bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn vaak erg warm en daarmee zorgen ze voor een temperatuurstijging voor de hele stad. Hoewel de verblijfskwaliteit op bedrijventerreinen vaak minder aandacht krijgt, is juist hier ruimte voor het toepassen van klimaatadaptatiemaatregelen.

 • Toevoegen van koele verblijfsplekken, bijvoorbeeld voor de lunch, door toevoegen groen, schaduw en water.
 • Verkoelen van de parkeerterreinen, door toevoegen schaduw en inzet permeabele verharding.
 • Zet in op lokale wateropvang, op daken, in wadi’s, onder parkeervakken, in restruimten bij bedrijfsgebouwen en andere plekken, om regenwateroverlast aan te pakken.
 • Groene daken en gevels voor het vasthouden van water en verminderen van de hitte­absorptie.
 • Gebruiken van lichte, reflecterende materialen in bestrating en daken om hitte­absorptie te verminderen.
Bedrijventerreinen klimaatadaptief maken
Bedrijventerreinen klimaatadaptief maken
Gevoelstemperatuur per subbuurt
Gevoelstemperatuur per subbuurt

Klimaatthema

 • Focus: Hitte (het creëren koele plekken en het voorkomen van opwarming van de stad), Neerslag en Droogte ( sponswerking van de stad wordt vergroot)
 • Draagt ook bij aan: Grondwater door betere infiltratie
 • Hangt samen met bouwstenen: Rotterdamse stijl 2.0 (zorg voor diverse beplanting in verschillende soorten en hoogtes), plan Rose 2.0, groen-blauwe corridors, opstellen hitteplan, groot onderhoud groen, aanpak klimaatongelijkheid.

Urgentie

 • Urgentie: Nu beginnen met hierop inzetten in lopende trajecten.

Focusgebied

 • Warme bedrijventerreinen, prioriteer koppel­ kansen met buitenruimte projecten.

Acties

Initiëren (Big difference)

 • Aanpak openbare ruimte
 • Havenbedrijf verleiden in opzet WeerWoord in navolging op adaptatiestrategieën Buitendijkse havengebieden
 • Klimaatadaptatie inbrengen in het beleid van bedrijventerreinen
 • Stimuleringsmaatregel blauw-groen ook richten op bedrijven- en kantooreigenaren, BIZ en parkmanagement bedrijven­ en kantoorterreinen

Koppelen (opschalen)

 • Planvorming en uitvoering klimaatadaptatie in Rotterdamse Haven in navolging adaptatiestrategieën buitendijks
 • Meenemen in M4H, Waalhaven, RDM gebiedsontwikkeling
 • Klimaatadaptatie meenemen in de herstructurering van bedrijventerreinen zoals Spaanse Polder, Noord­West

Sturingsinstrumenten (1.000×1)

 • Stimuleringsmaatregelen
 • Stimuleren BIZ constructies, parkmanagement constructies bestaande terreinen

Meer prioriteiten:

Waterplan Rose 2.0 Icon Right

Creëert robuuste groen-blauwe netwerken, met ruimte voor grootschalige oppervlaktewaterberging. Uitbreiden singelstructuur door toevoegen oppervlaktewater, bijvoorbeeld op plekken waar vroeger singels…

Koele verblijfsplekken in de buurt Icon Right

Zet in op het realiseren van koele, aantrekkelijke verblijfsplekken in de buurten, door bestaande openbare ruimte te vergroenen met schaduwrijke…

Koele routes en straten Icon Right

Zet in op koele wandel­ en fietsroutes op hoofdverbindingen en op de inrichting van woonstraten met meer bomen. Woonstraten zijn…

Hitteplan tijdens hittegolven Icon Right

Hitteplannen richten zich op zowel de aanpassing van de woonomgeving (gebouw en buitenruimte), als op de operationele verzorging en crisisbeheersing…

Adaptatie bestaande groenstructuren en gebieden Icon Right

Naast het bestaande vastgoed kunnen ook de bestaande parken, watergangen en de buitenruimte stapsgewijs steeds klimaatadaptiever worden. Zet in op…

Groen-blauwe rivieren, dijkparken, en regionaal landschap Icon Right

Zorgen dat er voldoende ruimte is voor de dijken en de uitloopgebieden, rivieren, dijken, regionaal groen en strand, met koele…

Waterveiligheid buitendijkse woon- en werkgebieden Icon Right

Het buitendijkse gebied van Rotterdam kan bij hoge water­ standen onderlopen. Klimaatverandering en vooral lange termijn zeespiegelstijging in combinatie met…

Binnendijkse waterveiligheid en evacuatie Icon Right

Rotterdam kan, zoals veel andere steden in Nederland, bij een dijkdoorbraak overstromen. De kans daarop is klein, maar de gevolgen…

Klimaateisen nieuwbouw Icon Right

Zet in op klimaateisen voor nieuwbouw en herontwikkeling, afgestemd op de verwachte levensduur van functies, dus na 2050, en borg…

Bestaande panden en tuinen adapteren Icon Right

Om Rotterdamse bestaande panden toekomstbestendig te maken en bestaande wijken vitaal te houden is het van belang klimaatadaptatie mee te…

Rotterdamse Stijl 2.0 klimaatadaptief Icon Right

Inzet op vergroenen van de openbare ruimte en betere sponswerking met ruimte voor infiltratie en berging van neerslag, tegengaan van…

Klimaatongelijkheid en kwetsbare groepen Icon Right

Voorkom klimaatongelijkheid in gebieden met veel private lage huurwoningen en in wijken met veel woningbouwcor­poratiebezit, door samen met corporaties in…

Integrale brede verduurzaming in de verdichtende stad Icon Right

De verschillende transitieopgaven (klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit, circulair en biodiversiteit) in een vroegtijdig stadium integreren. Zo kunnen de integrale oplossingsrichtingen, processen,…