Koele verblijfsplekken in de buurt

Zet in op het realiseren van koele, aantrekkelijke verblijfsplekken in de buurten, door bestaande openbare ruimte te vergroenen met schaduwrijke beplanting die water verdampt en daarmee verkoeling brengt. Ook door andere materialen toe te passen (minder hitteabsorptie) en toegang tot water te creëren verkoelt een plek.

 • Transformeer verharde buurtpleinen in koele plekken (verharde wijken).
 • Realiseer extra verblijfsplekken (verblijfskwaliteit openbare ruimte).
 • Creëer toegangsplekken, zoals ligweiden, strandjes, trappen, aanlegsteigers aan het water, aan de Rotte, singels, uitloopgebied, Rivieroevers, Schie en Nieuwe Maas.
 • Verkoel de schoolpleinen en maak deze tijdens hitte openbaar.
 • Vraag meer aandacht voor schaduw bij het ontwerp: zie Rotterdamse Stijl 2.0.
 • Zorg dat sportplekken (deels) koel zijn.
 • Stimuleer koele publiek-toegankelijke tuinen bij maatschappelijke voorzieningen en complexen voor ouderen en maak deze tijdens hitte openbaar.
Koele verblijfsplekken
Koele verblijfsplekken

Klimaatthema

 • Focus: Hitte (het creëren van koele plekken in de stad en het voorkomen van opwarming van de stad).
 • Werkt ook voor: Neerslag en Droogte want de sponswerking van de stad wordt vergroot.
 • Hangt samen met bouwstenen: Rotterdamse stijl 2.0 (zorg voor diverse beplanting in verschillende soorten en hoogtes), plan Rose 2.0, groen-blauwe corridors, opstellen hitteplan, groot onderhoud groen, aanpak klimaatongelijkheid.

Urgentie

 • Opgave in warme wijken (oude stadswijken en centrum) is groot en urgent. Bomen hebben tijd nodig om te groeien; begin nu met het creëren van koele plekken.

Focusgebied

Hele stad, met focus op verharde stadswijken en centrum (gebieden met meer dan 300 meter afstand tot koele plekken en veel ouderen hebben prioriteit).

Acties

Initiëren (Big difference)

 • Gericht plan voor gebieden met een wateropgave (oppervlaktewater en berging) en kansen voor blauw-groen
 • Uitvoeren lokale regenwateropvang inclusief hergebruik water, waaronder irrigatie, ten behoeve van droogte
 • Investeringsstrategie wateropgave (Rioolheffing, Waterschap, gemeente, koppelen)

Koppelen (opschalen)

 • Koppeling met uitvoeringsgprogramma ‘van Buis naar Buitenruimte’, verbreden van gescheiden rioolvervanging naar brede wateropgave
 • Koppeling met vergroening en biodiversiteit
 • Stadsprojecten optimaliseren
 • Opnemen in ruimtelijke uitwerkingen Omgevingsvisie Centrum, A_Z en Zuid
 • Opnemen in Programma Buitenruimte NPRZ
 • Opnemen in gebiedsgerichte vervangingsinvestering assets/ meerjaren onderhoudsplannen per gebied Stadsbeheer
 • Koppelen met plannen Wijk aan Zet

Sturingsinstrumenten (1.000×1)

 • Inrichten van gezamenlijke programmatische uitvoering gebiedsgerichte waterplannen door gemeente/ waterschappen als vervolg op Bestuursakkoord Water & Klimaat
 • Opnemen in Rotterdamse Stijl

Meer prioriteiten:

Waterplan Rose 2.0 Icon Right

Creëert robuuste groen-blauwe netwerken, met ruimte voor grootschalige oppervlaktewaterberging. Uitbreiden singelstructuur door toevoegen oppervlaktewater, bijvoorbeeld op plekken waar vroeger singels…

Koele routes en straten Icon Right

Zet in op koele wandel­ en fietsroutes op hoofdverbindingen en op de inrichting van woonstraten met meer bomen. Woonstraten zijn…

Hitteplan tijdens hittegolven Icon Right

Hitteplannen richten zich op zowel de aanpassing van de woonomgeving (gebouw en buitenruimte), als op de operationele verzorging en crisisbeheersing…

Adaptieve bedrijventerreinen Icon Right

Bedrijventerreinen zijn vaak erg warm en daarmee zorgen ze voor een temperatuurstijging voor de hele stad. Hoewel de verblijfskwaliteit op…

Adaptatie bestaande groenstructuren en gebieden Icon Right

Naast het bestaande vastgoed kunnen ook de bestaande parken, watergangen en de buitenruimte stapsgewijs steeds klimaatadaptiever worden. Zet in op…

Groen-blauwe rivieren, dijkparken, en regionaal landschap Icon Right

Zorgen dat er voldoende ruimte is voor de dijken en de uitloopgebieden, rivieren, dijken, regionaal groen en strand, met koele…

Waterveiligheid buitendijkse woon- en werkgebieden Icon Right

Het buitendijkse gebied van Rotterdam kan bij hoge water­ standen onderlopen. Klimaatverandering en vooral lange termijn zeespiegelstijging in combinatie met…

Binnendijkse waterveiligheid en evacuatie Icon Right

Rotterdam kan, zoals veel andere steden in Nederland, bij een dijkdoorbraak overstromen. De kans daarop is klein, maar de gevolgen…

Klimaateisen nieuwbouw Icon Right

Zet in op klimaateisen voor nieuwbouw en herontwikkeling, afgestemd op de verwachte levensduur van functies, dus na 2050, en borg…

Bestaande panden en tuinen adapteren Icon Right

Om Rotterdamse bestaande panden toekomstbestendig te maken en bestaande wijken vitaal te houden is het van belang klimaatadaptatie mee te…

Rotterdamse Stijl 2.0 klimaatadaptief Icon Right

Inzet op vergroenen van de openbare ruimte en betere sponswerking met ruimte voor infiltratie en berging van neerslag, tegengaan van…

Klimaatongelijkheid en kwetsbare groepen Icon Right

Voorkom klimaatongelijkheid in gebieden met veel private lage huurwoningen en in wijken met veel woningbouwcor­poratiebezit, door samen met corporaties in…

Integrale brede verduurzaming in de verdichtende stad Icon Right

De verschillende transitieopgaven (klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit, circulair en biodiversiteit) in een vroegtijdig stadium integreren. Zo kunnen de integrale oplossingsrichtingen, processen,…