Groen-blauwe rivieren, dijkparken, en regionaal landschap

Zorgen dat er voldoende ruimte is voor de dijken en de uitloopgebieden, rivieren, dijken, regionaal groen en strand, met koele groene corridors in de stad. Hierbij kan worden aangesloten op andere klimaatopgaven en transities zoals het creëren van extra waterberging, het vrij houden van de waterkering van bebouwing, de Rotterdamse Mobiliteits Aanpak en de buitendijkse adaptatiestrategie.

 • Hou vast aan het compacte-stad-model, dat naast verdichting ook inzet op grote open ruimten tussen verstedelijkte gebieden in, zoals Polderpad en Schieveen tussen Lansingerland en Rotterdam.
 • Zorg dat grote landschappen, zoals de Rotterdamse rivieren en regionale natuur­- en recreatiegebieden, in en direct rondom de stad behouden en open blijven als uitloopgebied.
 • Groene ecologische en recreatieve corridors en routes zoals de Steilrand binnen de compacte stad doorontwikkelen.
Urgentie en transitie ecologie
Urgentie en transitie ecologie

Klimaatthema

 • Focus: Overstromingsrisico (ruimte voor toekomstige dijkversterkingen), hitte (het creëren koele plekken en het voorkomen van opwarming van de stad), en neerslag (sponswerking van de stad wordt vergroot)
 • Hangt samen met bouwstenen: Rotterdamse stijl 2.0, plan Rose 2.0, groenblauwe corridors, opstellen hitteplan, groot onderhoud groen, aanpak klimaatongelijkheid, koele plekken en koele routes buitendijks.

Urgentie

 • Nu al garanderen dat de landschappen en keringen groen en open blijven en aansluiten op andere programma’s zoals biodiversiteit, rivieroevers, regionaal landschap.

Focusgebied

 • Primaire waterkeringen (prioriteit voor keringen met toetsing die niet voldoet aan de ondergrens en/of signaleringskade; keringen Maasboulevard, de Boompjes, Oostdijk Beverwaard), kans dijkpark uitwerking omgevingsvisie Zuid, open landschappen en rivieroevers (prioriteit overs met klimaatadaptatie opgave buitendijks).

Acties

Initiëren (Big difference)

 • Inzicht krijgen in keringen die niet voldoen aan ondergrens of signaleringswaarde en aangepakt zullen worden in het HWBP
 • Ontwikkelen corridors als onderdeel van stedelijke ontwikkeling en rivieroevers in samenspraak met ontwikkelaars, waterschappen, sociaal ondernemers
 • Ruimte reserveren langs alle primaire keringen voor toekomstige verbredingen
 • Agenderen van kansen voor dijkparken, het inrichten van dijken als groene en recreatieve parken
 • Financiële strategieën en instrumenten voor financiering dijkparken i.s.m. waterschappen, deltaprogramma, recreatieschap en gemeente

Koppelen (opschalen)

 • Programma Rivieroevers
 • HWBP Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden met kansen voor dijkparken in de stad
 • Programma’s en herinrichting vanregionaal groen, waaronder Noordrand/Schieveen, Buytenland van Rhoon, Rottemeren
 • Uitwerking Omgevingsvisie Zuid (dijkpark)
 • Programma Biodiversiteit

Sturingsinstrumenten (1.000×1)

 • Klimaatopgaven integreren in provinciaal en gemeentelijk beleid en programma’s

Meer prioriteiten:

Waterplan Rose 2.0 Icon Right

Creëert robuuste groen-blauwe netwerken, met ruimte voor grootschalige oppervlaktewaterberging. Uitbreiden singelstructuur door toevoegen oppervlaktewater, bijvoorbeeld op plekken waar vroeger singels…

Koele verblijfsplekken in de buurt Icon Right

Zet in op het realiseren van koele, aantrekkelijke verblijfsplekken in de buurten, door bestaande openbare ruimte te vergroenen met schaduwrijke…

Koele routes en straten Icon Right

Zet in op koele wandel­ en fietsroutes op hoofdverbindingen en op de inrichting van woonstraten met meer bomen. Woonstraten zijn…

Hitteplan tijdens hittegolven Icon Right

Hitteplannen richten zich op zowel de aanpassing van de woonomgeving (gebouw en buitenruimte), als op de operationele verzorging en crisisbeheersing…

Adaptieve bedrijventerreinen Icon Right

Bedrijventerreinen zijn vaak erg warm en daarmee zorgen ze voor een temperatuurstijging voor de hele stad. Hoewel de verblijfskwaliteit op…

Adaptatie bestaande groenstructuren en gebieden Icon Right

Naast het bestaande vastgoed kunnen ook de bestaande parken, watergangen en de buitenruimte stapsgewijs steeds klimaatadaptiever worden. Zet in op…

Waterveiligheid buitendijkse woon- en werkgebieden Icon Right

Het buitendijkse gebied van Rotterdam kan bij hoge water­ standen onderlopen. Klimaatverandering en vooral lange termijn zeespiegelstijging in combinatie met…

Binnendijkse waterveiligheid en evacuatie Icon Right

Rotterdam kan, zoals veel andere steden in Nederland, bij een dijkdoorbraak overstromen. De kans daarop is klein, maar de gevolgen…

Klimaateisen nieuwbouw Icon Right

Zet in op klimaateisen voor nieuwbouw en herontwikkeling, afgestemd op de verwachte levensduur van functies, dus na 2050, en borg…

Bestaande panden en tuinen adapteren Icon Right

Om Rotterdamse bestaande panden toekomstbestendig te maken en bestaande wijken vitaal te houden is het van belang klimaatadaptatie mee te…

Rotterdamse Stijl 2.0 klimaatadaptief Icon Right

Inzet op vergroenen van de openbare ruimte en betere sponswerking met ruimte voor infiltratie en berging van neerslag, tegengaan van…

Klimaatongelijkheid en kwetsbare groepen Icon Right

Voorkom klimaatongelijkheid in gebieden met veel private lage huurwoningen en in wijken met veel woningbouwcor­poratiebezit, door samen met corporaties in…

Integrale brede verduurzaming in de verdichtende stad Icon Right

De verschillende transitieopgaven (klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit, circulair en biodiversiteit) in een vroegtijdig stadium integreren. Zo kunnen de integrale oplossingsrichtingen, processen,…