Bestaande panden en tuinen adapteren

Om Rotterdamse bestaande panden toekomstbestendig te maken en bestaande wijken vitaal te houden is het van belang klimaatadaptatie mee te nemen in de renovatie en verduurzamingsaanpak van gemeentelijk vastgoed en woningcorporatiebezit. Particuliere woningeigenaren krijgen voorlichting en worden gestimuleerd.

 • Gemeente en corporaties hebben een voorbeeldfunctie; zorg voor klimaatadaptatie van bestaand vastgoed.
 • Gecoördineerde aanpak voor de vitaliteit van bestaande gebieden, bijvoorbeeld de aanpak van funderingen en gebieden zonder funderingen met onhoudbare ongelijke zetting.
 • Stimuleer grote bomen in binnentuinen en breng restricties boomkap terug.
 • Stimuleer een gezamenlijke aanpak van wateropvang in tuinen.
 • Stimuleer geveltuinen, ontharden, groene daken en regentonnen, funderingsherstel.
 • Goede voorlichting, digitaal dan wel via experts, over klimaatadaptief renoveren, met bijvoorbeeld met dubbel glas en lichte materialen.
 • Communiceer de noodzaak en verplichting van waterdichte souterrains (werklocaties, centra, bedrijventerreinen).
 • Van aardgasvrije wijken naar integrale duurzame wijken. Integrale gebiedsaanpak, gericht op woningbouwcorporaties, bewoners, buitenruimte, aardgasvrij, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit.
Aandachtsgebieden en klimaatadaptieve renovatie
Aandachtsgebieden en klimaatadaptieve renovatie

Klimaatthema

 • Focus: Alle klimaatthema’s (voorkomen overlast hitte en neerslag, verbeteren zelfredzaamheid overstromingen, voorkomen schade door bodemdaling, beperken droogte en grondwateroverlast)
 • Hangt samen met bouwstenen: Opstellen hitteplan, aanpak klimaatongelijkheid, klimaateisen nieuwbouw, buitendijkse en binnendijkse waterveiligheid.

Urgentie

 • Op korte termijn informatie samenbrengen en opstarten van een gecoördineerde aanpak zodat koppelkansen bij renovatie en onderhoud (en NPRZ focuswijken) benut kunnen worden en het vastgoed stapsgewijs wordt verduurzaamd.

Focusgebied

 • Alle bestaande panden. Prioriteit geplande renovatie en onderhoud woningvoorraad grote woningcorporaties en maatschappelijk vastgoed van instellingen en gemeente en de NPRZ.

Acties

Initiëren (Big difference)

 • Eigen vastgoed klimaatadaptief
 • Stimuleren en ondersteunen woningcorporaties
 • Programmatische aanpak woningcorporaties voor vastgoed en tuinen i.s.m. gemeente voor buitenruimte inclusief borging in prestatie afspraken
 • Gemeentelijk maatschappelijk vastgoed verduurzamen (beginnende bij vastgoed voor ouderen, zieken en kinderen)
 • Lobby bij Rijk/Europa voor verduurzaming wijken, bijvoorbeeld voor bodemdaling en ongelijke zetting
 • Kostenverdelingsafspraken tussen afdelingen Duurzaam (met rijksbudget) en Klimaatadaptatie (met rioleringsbudget)

Koppelen (opschalen)

 • NPRZ
 • Aardgasvrije wijken
 • Opnemen nieuwe woonvisie

Sturingsinstrumenten (1.000×1)

 • Richtlijn gebiedsaanpak ‘van aardgasvrije wijken naar integrale duurzame wijken’
 • Prestatieafspraken, klimaatlabels, voorlichting, subsidies
 • Stimuleringsregeling groene multifunctionele daken
 • Meerjareninvesteringsplan woningcorporaties Meerjareninvesteringsplan gemeentelijk vastgoed
 • Beheerplan scholen
 • Planologische flexibiliteit bieden bij verduurzaming en groene daken

Meer prioriteiten:

Waterplan Rose 2.0 Icon Right

Creëert robuuste groen-blauwe netwerken, met ruimte voor grootschalige oppervlaktewaterberging. Uitbreiden singelstructuur door toevoegen oppervlaktewater, bijvoorbeeld op plekken waar vroeger singels…

Koele verblijfsplekken in de buurt Icon Right

Zet in op het realiseren van koele, aantrekkelijke verblijfsplekken in de buurten, door bestaande openbare ruimte te vergroenen met schaduwrijke…

Koele routes en straten Icon Right

Zet in op koele wandel­ en fietsroutes op hoofdverbindingen en op de inrichting van woonstraten met meer bomen. Woonstraten zijn…

Hitteplan tijdens hittegolven Icon Right

Hitteplannen richten zich op zowel de aanpassing van de woonomgeving (gebouw en buitenruimte), als op de operationele verzorging en crisisbeheersing…

Adaptieve bedrijventerreinen Icon Right

Bedrijventerreinen zijn vaak erg warm en daarmee zorgen ze voor een temperatuurstijging voor de hele stad. Hoewel de verblijfskwaliteit op…

Adaptatie bestaande groenstructuren en gebieden Icon Right

Naast het bestaande vastgoed kunnen ook de bestaande parken, watergangen en de buitenruimte stapsgewijs steeds klimaatadaptiever worden. Zet in op…

Groen-blauwe rivieren, dijkparken, en regionaal landschap Icon Right

Zorgen dat er voldoende ruimte is voor de dijken en de uitloopgebieden, rivieren, dijken, regionaal groen en strand, met koele…

Waterveiligheid buitendijkse woon- en werkgebieden Icon Right

Het buitendijkse gebied van Rotterdam kan bij hoge water­ standen onderlopen. Klimaatverandering en vooral lange termijn zeespiegelstijging in combinatie met…

Binnendijkse waterveiligheid en evacuatie Icon Right

Rotterdam kan, zoals veel andere steden in Nederland, bij een dijkdoorbraak overstromen. De kans daarop is klein, maar de gevolgen…

Klimaateisen nieuwbouw Icon Right

Zet in op klimaateisen voor nieuwbouw en herontwikkeling, afgestemd op de verwachte levensduur van functies, dus na 2050, en borg…

Rotterdamse Stijl 2.0 klimaatadaptief Icon Right

Inzet op vergroenen van de openbare ruimte en betere sponswerking met ruimte voor infiltratie en berging van neerslag, tegengaan van…

Klimaatongelijkheid en kwetsbare groepen Icon Right

Voorkom klimaatongelijkheid in gebieden met veel private lage huurwoningen en in wijken met veel woningbouwcor­poratiebezit, door samen met corporaties in…

Integrale brede verduurzaming in de verdichtende stad Icon Right

De verschillende transitieopgaven (klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit, circulair en biodiversiteit) in een vroegtijdig stadium integreren. Zo kunnen de integrale oplossingsrichtingen, processen,…