Klimaatongelijkheid en kwetsbare groepen

Voorkom klimaatongelijkheid in gebieden met veel private lage huurwoningen en in wijken met veel woningbouwcor­poratiebezit, door samen met corporaties in te zetten op klimaatadaptatie in wijken met minder draagkrachtige of kwetsbare groepen.

 • Pak samen met corporaties gebieden aan, de corporaties het vastgoed en de gemeente de buitenruimte.
 • Zorg voor extra investeringen in de openbare ruimte, in wijken met grote klimaatopgaven, weinig privaat groen en veel lage inkomens en private huur.
 • Zorg voor goede leefbaarheid, dus voorkom nachtelijke geluidsoverlast, zodat er ‘s nachts natuurlijk kan worden geventileerd. Dit speelt vooral in wijken met hoge nachtelijke temperaturen en hoge dichtheden.
 • Maak een laagdrempelige informatiefolder, organiseer meet-ups en communiceer via bestaande kanalen over risico’s.
 • Stimuleer kwetsbare groepen om zich goed te verzekeren en laat verzekeringen helderheid geven over hun dekking.
 • Lobby bij het Rijk voor een laagdrempelig calamiteitenfonds bij heftige neerslag of overstroming om mensen achteraf te ondersteunen waar de verzekering niet dekt.

Klimaatthema

 • Focus: Neerslag (voorkomen overlast door neerslag), Hitte (voorkomen gezondheidsrisico’s en verbeteren leefbaarheid) en Bodemdaling (voorkomen overlast).
 • Hangt samen met bouwstenen: Klimaateisen nieuwbouw, bestaande blokken adapteren, koele plekken, opstellen hitteplan.

Urgentie

 • Door hoge energieprijzen zijn vraagstukken rondom klimaatongelijkheid extra urgent.

Focusgebied

 • Gebieden met veel private lage-huurwoningen en groot onderhoud woningcorporatiebezit, waaronder de NPRZ focuswijken
 • Prioriteit geven aan wijken met kwetsbare groepen.

Acties

Initiëren (Big difference)

 • Tuincoach bij rioolvervangingsprojecten
 • Gemeente woningbouwcorporaties kunnen gezamenlijk een grotere klimaatadaptatie-inzet plegen in de buitenruimte en vastgoed in kwetsbare wijken
 • Inzetten op ondersteuning achteraf, onder andere via verzekeringen en noodfonds
 • Tuin van de Wijk (bij Huis van de Wijk) in kwetsbare wijken

Koppelen (opschalen)

 • Aansluiten bij Stadsmariniers
 • Verbinden met Huis van de Wijk, wijkzorgcentra, buurthuizen
 • NPRZ

Sturingsinstrumenten (1.000×1)

 • Tuincoach om gezamenlijk binnentuinen aan te passen, en buurtgroen in te richten
 • Laagdrempelige communicatie over risico’s en handleiding wat te doen
 • Campagnes als NK tegelwippen, Opzoomeren, Koele plekken checker
 • Ondersteuningsloket tijdens en na een heftige bui, overstroming of tijdens hittegolf

Meer prioriteiten:

Waterplan Rose 2.0 Icon Right

Creëert robuuste groen-blauwe netwerken, met ruimte voor grootschalige oppervlaktewaterberging. Uitbreiden singelstructuur door toevoegen oppervlaktewater, bijvoorbeeld op plekken waar vroeger singels…

Koele verblijfsplekken in de buurt Icon Right

Zet in op het realiseren van koele, aantrekkelijke verblijfsplekken in de buurten, door bestaande openbare ruimte te vergroenen met schaduwrijke…

Koele routes en straten Icon Right

Zet in op koele wandel­ en fietsroutes op hoofdverbindingen en op de inrichting van woonstraten met meer bomen. Woonstraten zijn…

Hitteplan tijdens hittegolven Icon Right

Hitteplannen richten zich op zowel de aanpassing van de woonomgeving (gebouw en buitenruimte), als op de operationele verzorging en crisisbeheersing…

Adaptieve bedrijventerreinen Icon Right

Bedrijventerreinen zijn vaak erg warm en daarmee zorgen ze voor een temperatuurstijging voor de hele stad. Hoewel de verblijfskwaliteit op…

Adaptatie bestaande groenstructuren en gebieden Icon Right

Naast het bestaande vastgoed kunnen ook de bestaande parken, watergangen en de buitenruimte stapsgewijs steeds klimaatadaptiever worden. Zet in op…

Groen-blauwe rivieren, dijkparken, en regionaal landschap Icon Right

Zorgen dat er voldoende ruimte is voor de dijken en de uitloopgebieden, rivieren, dijken, regionaal groen en strand, met koele…

Waterveiligheid buitendijkse woon- en werkgebieden Icon Right

Het buitendijkse gebied van Rotterdam kan bij hoge water­ standen onderlopen. Klimaatverandering en vooral lange termijn zeespiegelstijging in combinatie met…

Binnendijkse waterveiligheid en evacuatie Icon Right

Rotterdam kan, zoals veel andere steden in Nederland, bij een dijkdoorbraak overstromen. De kans daarop is klein, maar de gevolgen…

Klimaateisen nieuwbouw Icon Right

Zet in op klimaateisen voor nieuwbouw en herontwikkeling, afgestemd op de verwachte levensduur van functies, dus na 2050, en borg…

Bestaande panden en tuinen adapteren Icon Right

Om Rotterdamse bestaande panden toekomstbestendig te maken en bestaande wijken vitaal te houden is het van belang klimaatadaptatie mee te…

Rotterdamse Stijl 2.0 klimaatadaptief Icon Right

Inzet op vergroenen van de openbare ruimte en betere sponswerking met ruimte voor infiltratie en berging van neerslag, tegengaan van…

Integrale brede verduurzaming in de verdichtende stad Icon Right

De verschillende transitieopgaven (klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit, circulair en biodiversiteit) in een vroegtijdig stadium integreren. Zo kunnen de integrale oplossingsrichtingen, processen,…