Klimaateisen nieuwbouw

Zet in op klimaateisen voor nieuwbouw en herontwikkeling, afgestemd op de verwachte levensduur van functies, dus na 2050, en borg deze in lokale regels en waar mogelijk in wet­- en regelgeving.

 • Klimaatadaptatiemaatregelen kunnen zowel binnen een gebouw, als op gebiedsniveau worden gerealiseerd. Alle nieuwbouw dient klimaatadaptief te worden gebouwd en een positieve bijdrage te leveren aan de klimaatopgaven in het gebouw zelf en in de wijk. Nieuwbouw wordt ontwikkeld in samenhang met openbare ruimte.
 • Adaptatie wordt onderdeel van ieder ontwerp, net als energie met de bijbehorende uitwerkingen.
 • De klimaatinspanning die nodig is kan per wijk verschillen, afhankelijk van de klimaatopgave: regenwateropvang, buitendijks bouwen (zie ook adaptatiestrategie buitendijks), voorkomen hitte en noodzaak airconditioning, waterpeil, grondwater, zettingsgevoeligheid.
 • In zettingsgevoelige gebieden dient zettings-­ en waterbestendig te worden gebouwd, bijvoorbeeld met betonnen fundering, flexibele kabels en leidingen, lichtgewicht bouwen en verhoogd aanleggen tuinen. Neem hoge onderhoudskosten mee in de afweging om te bouwen in zettingsgevoelige gebieden.
Klimaatadaptieve nieuwbouw
Klimaatadaptieve nieuwbouw

Klimaatthema

 • Focust op alle klimaatthema’s (voorkomen overlast hitte en neerslag, verbeteren zelfredzaamheid overstromingen, voorkomen schade door bodemdaling, verbeteren sponswerking, beperken droogte en grondwateroverlast)
 • Hangt samen met bouwstenen: Klimaatadaptieve bedrijventerreinen, opstellen hitteplan, aanpak klimaatongelijkheid, bestaande blokken adapteren, buitendijkse en binnendijkse waterveiligheid.

Urgentie

 • Urgentie ontwikkeling instrumentarium door grote korte termijn woningbouwopgave
 • Klimaatopgaven in de stad kunnen toenemen als dit niet goed wordt opgepakt (afwenteling publieke domein).

Focusgebied

 • Alle nieuwbouwontwikkelingen met prioriteit voor: gebouwen kwetsbare groepen en vitale functies, vanuit koppeling prioriteit aansluiten: stadsprojecten, A tot Z, Rotterdam Zuid (NPRZ), buitendijks).
Woningbouwontwikkelingen
Woningbouwontwikkelingen

Acties

Initiëren (Big difference)

 • Doorvertalen van klimaateisen Convenant Klimaatadaptief Bouwen naar Rotterdamse Context
 • Opnemen in stedelijk en gebiedsgericht beleids­-, wet-­ en regelgevingsinstrumenten
 • Stedenbouw, Gebiedsstrategieën gebiedsontwikkeling, NVU’s, regels Omgevingsplan, grondbeleid/ grondexploitatie)
 • Verdichtingslocaties omgevingsvisie als pilots (Centrum, A­Z, Zuid)
 • Best practices en showcases in beeld (Zoho, Drijvend paviljoen Rijnhaven, Sawa, Little C)
 • Inspireren ontwikkelaars (niet alleen vinkjes, maar ook vonkjes)

Koppelen (opschalen)

 • Alle Bouwplannen klimaatadaptief
 • Focus op verdichtingsopgaven Centrum, A­Z, Zuid
 • Opnemen in afdeling gebiedsstrategieën gebiedsontwikkeling

Sturingsinstrumenten (1.000×1)

 • Omgevingsplan
 • Vuistregels stedenbouw
 • Gebiedsstrategieën
 • NVU’s
 • Opnemen als presentatie bij tenders
 • Lobby bij Rijk vanwege de aanpassing Bouwbesluit
 • Lobby bij provincie vanwege regionale verstedelijkingsafspraken

Meer prioriteiten:

Waterplan Rose 2.0 Icon Right

Creëert robuuste groen-blauwe netwerken, met ruimte voor grootschalige oppervlaktewaterberging. Uitbreiden singelstructuur door toevoegen oppervlaktewater, bijvoorbeeld op plekken waar vroeger singels…

Koele verblijfsplekken in de buurt Icon Right

Zet in op het realiseren van koele, aantrekkelijke verblijfsplekken in de buurten, door bestaande openbare ruimte te vergroenen met schaduwrijke…

Koele routes en straten Icon Right

Zet in op koele wandel­ en fietsroutes op hoofdverbindingen en op de inrichting van woonstraten met meer bomen. Woonstraten zijn…

Hitteplan tijdens hittegolven Icon Right

Hitteplannen richten zich op zowel de aanpassing van de woonomgeving (gebouw en buitenruimte), als op de operationele verzorging en crisisbeheersing…

Adaptieve bedrijventerreinen Icon Right

Bedrijventerreinen zijn vaak erg warm en daarmee zorgen ze voor een temperatuurstijging voor de hele stad. Hoewel de verblijfskwaliteit op…

Adaptatie bestaande groenstructuren en gebieden Icon Right

Naast het bestaande vastgoed kunnen ook de bestaande parken, watergangen en de buitenruimte stapsgewijs steeds klimaatadaptiever worden. Zet in op…

Groen-blauwe rivieren, dijkparken, en regionaal landschap Icon Right

Zorgen dat er voldoende ruimte is voor de dijken en de uitloopgebieden, rivieren, dijken, regionaal groen en strand, met koele…

Waterveiligheid buitendijkse woon- en werkgebieden Icon Right

Het buitendijkse gebied van Rotterdam kan bij hoge water­ standen onderlopen. Klimaatverandering en vooral lange termijn zeespiegelstijging in combinatie met…

Binnendijkse waterveiligheid en evacuatie Icon Right

Rotterdam kan, zoals veel andere steden in Nederland, bij een dijkdoorbraak overstromen. De kans daarop is klein, maar de gevolgen…

Bestaande panden en tuinen adapteren Icon Right

Om Rotterdamse bestaande panden toekomstbestendig te maken en bestaande wijken vitaal te houden is het van belang klimaatadaptatie mee te…

Rotterdamse Stijl 2.0 klimaatadaptief Icon Right

Inzet op vergroenen van de openbare ruimte en betere sponswerking met ruimte voor infiltratie en berging van neerslag, tegengaan van…

Klimaatongelijkheid en kwetsbare groepen Icon Right

Voorkom klimaatongelijkheid in gebieden met veel private lage huurwoningen en in wijken met veel woningbouwcor­poratiebezit, door samen met corporaties in…

Integrale brede verduurzaming in de verdichtende stad Icon Right

De verschillende transitieopgaven (klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit, circulair en biodiversiteit) in een vroegtijdig stadium integreren. Zo kunnen de integrale oplossingsrichtingen, processen,…