Adaptatie bestaande groenstructuren en gebieden

Naast het bestaande vastgoed kunnen ook de bestaande parken, watergangen en de buitenruimte stapsgewijs steeds klimaatadaptiever worden.

 • Zet in op goede waterkwaliteit en voldoende beweging van water, gecombineerd met overstroombare ecologische oevers.
 • Zet in op beplanting die robuust is voor wisselende weersomstandigheden: droogte, nat, hitte.
 • Vergroot aantal plekken langs en met toegang tot het water, bijvoorbeeld door trappetjes aan de kade.
 • Voeg verblijfsvoorzieningen toe die bestaande, koele plekken tot een verblijfsplek maken.
 • Kies andere materialen en inrichting (zie Rotterdamse stijl).
 • Formuleer een groenstrategie, met inrichting en beheer gericht op de transformatie van buitenruimte met aandacht voor grondwateroverlast, bodemdaling en neerslagoverlast.
Maaiveld, ecologische kwaliteit en temperatuur oppervlaktewater
Maaiveld, ecologische kwaliteit en temperatuur oppervlaktewater

Klimaatthema

 • Focus: Hitte (het creëren van koele plekken en het voorkomen van opwarming van de stad), Neerslag en Droogte ( sponswerking van de stad wordt vergroot) en Grondwateroverlast en Bodemdaling
 • Draagt ook bij aan: Grondwater en Neerslag
 • Hangt samen met bouwstenen: Rotterdamse stijl 2.0, plan Rose 2.0, groen-blauwe corridors, opstellen hitteplan, groot onderhoud groen, aanpak klimaatongelijkheid, koele plekken en koele routes.

Urgentie

 • Urgentie: Nu beginnen met de voorbereiding van de benodigde maatregelen en waar mogelijk koppelen aan al lopende projecten en planningen, zodat kansen gepakt kunnen worden als die zich voordoen.

Focusgebied

 • Bestaande parken, watergangen en buitenruimte met een prioriteit voor gebieden met een transitieopgave voor ecologie, onvoldoende waterkwaliteit, weinig koele plekken, wateroverlast, weinig privaat groen of verdrogende natuur en beplanting.

Acties

Initiëren (Big difference)

 • Beheer groene openbare ruimte, meer gericht op de houdbaarheid op de midden- en langere termijn
 • Koppelen met rioolvervanging en herstructurering
 • Formuleer een strategie (inrichting en beheer) voor de transformatie van buitenruimte met
  grondwateroverlast, bodemdaling en neerslagoverlast, ook voor de tuinsteden

Koppelen (opschalen)

 • Koppelen aan meerjaren beheer
 • Rioolvervanging en herstructurering
 • Herinrichting buitenruimte

Sturingsinstrumenten (1.000×1)

 • Gebruik planningsinstrumenten als het SPOR om opgaven en budgetten te koppelen t.b.v. kwaliteitsverbeteringen

Meer prioriteiten:

Waterplan Rose 2.0 Icon Right

Creëert robuuste groen-blauwe netwerken, met ruimte voor grootschalige oppervlaktewaterberging. Uitbreiden singelstructuur door toevoegen oppervlaktewater, bijvoorbeeld op plekken waar vroeger singels…

Koele verblijfsplekken in de buurt Icon Right

Zet in op het realiseren van koele, aantrekkelijke verblijfsplekken in de buurten, door bestaande openbare ruimte te vergroenen met schaduwrijke…

Koele routes en straten Icon Right

Zet in op koele wandel­ en fietsroutes op hoofdverbindingen en op de inrichting van woonstraten met meer bomen. Woonstraten zijn…

Hitteplan tijdens hittegolven Icon Right

Hitteplannen richten zich op zowel de aanpassing van de woonomgeving (gebouw en buitenruimte), als op de operationele verzorging en crisisbeheersing…

Adaptieve bedrijventerreinen Icon Right

Bedrijventerreinen zijn vaak erg warm en daarmee zorgen ze voor een temperatuurstijging voor de hele stad. Hoewel de verblijfskwaliteit op…

Groen-blauwe rivieren, dijkparken, en regionaal landschap Icon Right

Zorgen dat er voldoende ruimte is voor de dijken en de uitloopgebieden, rivieren, dijken, regionaal groen en strand, met koele…

Waterveiligheid buitendijkse woon- en werkgebieden Icon Right

Het buitendijkse gebied van Rotterdam kan bij hoge water­ standen onderlopen. Klimaatverandering en vooral lange termijn zeespiegelstijging in combinatie met…

Binnendijkse waterveiligheid en evacuatie Icon Right

Rotterdam kan, zoals veel andere steden in Nederland, bij een dijkdoorbraak overstromen. De kans daarop is klein, maar de gevolgen…

Klimaateisen nieuwbouw Icon Right

Zet in op klimaateisen voor nieuwbouw en herontwikkeling, afgestemd op de verwachte levensduur van functies, dus na 2050, en borg…

Bestaande panden en tuinen adapteren Icon Right

Om Rotterdamse bestaande panden toekomstbestendig te maken en bestaande wijken vitaal te houden is het van belang klimaatadaptatie mee te…

Rotterdamse Stijl 2.0 klimaatadaptief Icon Right

Inzet op vergroenen van de openbare ruimte en betere sponswerking met ruimte voor infiltratie en berging van neerslag, tegengaan van…

Klimaatongelijkheid en kwetsbare groepen Icon Right

Voorkom klimaatongelijkheid in gebieden met veel private lage huurwoningen en in wijken met veel woningbouwcor­poratiebezit, door samen met corporaties in…

Integrale brede verduurzaming in de verdichtende stad Icon Right

De verschillende transitieopgaven (klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit, circulair en biodiversiteit) in een vroegtijdig stadium integreren. Zo kunnen de integrale oplossingsrichtingen, processen,…