Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Impact

2 uit 3

Schaal

geen data

S M L XL

Investering

2 uit 3

Gebiedsgericht grondwaterbeheer is een beleidskader waarin het grondwater wordt benaderd als een natuurlijk systeem. Activiteiten met grondwater en ingrepen op het grondwater worden bezien in het licht van milieudoelstellingen, (herstel)natuur en de ruimtelijke en economische ontwikkelingen. De uitvoering is systeemgericht en wordt uitgevoerd voor de lange termijn. De Agniesebuurt is een voorbeeld van een buurt waar gebiedsgericht grondwaterbeheer is toegepast door middel van een flexibel peilbeheer. Het peil kan hier enigzins fluctureren naarmate er meer of minder neerslag valt. De Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het peilbeheer van het opppervlaktewater in de stad. De gemeente is zeer terughoudend in het actief ingrijpen in het grondwatersysteem. Het grondwater en bodemsysteem wordt gezien als een natuurlijk systeem waar de stedelijke functies zich zoveel mogelijk op aanpassen, en niet andersom.
Bron: www.bodemplus.nl (Rijkswaterstaat).